Thiết bị đo bằng Laser

Cánh tay ACE

Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước biên dạng

Máy đo CMM 2D

Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước biên dạng

Máy đo CMM 3D

Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước biên dạng

Máy đo Contour

Thiết bị đo bằng Laser

Máy đo Solano CMM

Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước biên dạng

Máy kiểm tra set dao

Thiết bị đo bằng Laser

Máy quét 3D: Skyline

Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước biên dạng

Máy soi phóng hình 2D

Thiết bị đo bằng Laser

Phần mềm Polica